KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZMS Systemy sp. z o.o. Sp. Komandytowa Krobia, ul. Dolina Drwęcy 40 87-162 Lubicz koło Torunia NIP: 8792717509 REGON: 384877174 KRS: 0000814227
  e-mail: biuro@zms-systemy.pl  Tel/fax: 56 674-24-20 
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (w szczególności wynikających z ustawy o rzemiośle i aktów wykonawczych do tej ustawy, związanych z kształceniem i realizowaniem inwestycji, dotyczących rozliczeń podatkowo-księgowych oraz zabezpieczenia społecznego, rozliczaniem otrzymanych dofinansowań, wystawianiem zaświadczeń);
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (cele wynikające wyłącznie z działalności statutowej Administratora danych osobowych oraz archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i dochodzenia roszczeń);
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • W związku z przetwarzaniem danych na podstawach, o których mowa w punkcie 3 powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione, 
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych i z umów zawartych przez Administratora danych osobowych lub z upoważnienia osoby, której dane dotyczą.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1.     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  (art. 15 RODO);

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw 
w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także
o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO);

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 
          – art. 17 RODO,

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne 
z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

e)    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

Jest to prawo do otrzymania w powszechnie używanym formacie danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń. 
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
 (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,

(iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub niezbędność przetwarzania danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych bądź zawartej między stronami umowy. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji Państwa uprawnień i związanych z nimi obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W zakresie danych osobowych uzyskanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań́, w ramach których przetwarzane są dodatkowe dane osobowe od Pani /Pana pozyskane.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i/lub zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bądź przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą adresów lub numeru telefonu wskazanego w punkcie 1 powyżej.