Polityka prywatności

www.zms-systemy.pl   

Szanowny Użytkowniku!

Chcielibyśmy Ciebie poinformować, że korzystając z Naszej strony internetowej www.zms-systemy.pl przekazujesz Nam pewne informacje, które stanowią Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym jakie Twoje dane osobowe posiadamy, w jakim momencie je zbieramy, do czego je wykorzystujemy, a także jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas tych danych.

Zanim zapoznasz się z bardziej szczegółowymi informacjami chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na to, że przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych opiera się na przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L. z 2016 r., Nr 119, s. 1; dalej: RODO), ale również przepisach polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

ZMS Systemy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Młyniec Drugi

ul. Leśna Aleja 3

87-162 Lubicz k/Tornia

Jesteśmy spółką komandytową zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000814227

Poniżej pozostałe Nasze dane:

 1. NIP                        8792717509
 2. REGON                 384877174
 3. tel.:                       56 674-24-20
 4. e-mail                   handlowy@zms-systemy.pl

Rodzaj przetwarzanych danych

Korzystając z Naszej strony internetowej udostępniasz Nam przede wszystkim swoje dane osobowe zawarte w plikach cookies. Są to między innymi informacje o Twoim urządzeniu czy rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Więcej informacji o stosowanych przez Nas plikach cookie znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki.

Jeżeli będziesz korzystać z udostępnionych przez Nas poszczególnych funkcjonalności również będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

  Cel przetwarzania Rodzaj przetwarzanych danych
Formularz rejestracyjny i zakładanie Konta Zakładanie Konta w Sklepie Imię i nazwisko albo nazwa Klienta, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP
Formularz Zamówień Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Imię i nazwisko albo nazwa Klienta, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP
Płatności online Zrealizowania płatności za wybrany Produkt Do obsługi płatności online będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko lub nazwa, adres korespondencyjny, z podaniem kraju włącznie, Twój numer telefonu, Twój adres mailowy, a także inne dane, które Nam w tym zakresie powierzysz (np. nazwa firmy).
Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Zawarcie Umowy Sprzedaży Imię i nazwisko albo nazwa Klienta, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer rachunku bankowego lub inne dane dotyczące sposobu płatności
Formularz kontaktowy Nawiązanie kontaktu z MF Studio, podjęcie działań na Twoje żądanie Przede wszystkim będą to imię i nazwisko lub nazwa, adres e-mail oraz numer telefonu, a także inne dane, które zdecydowałeś się Nam przekazać wypełniając formularz kontaktowy
Newsletter Informowanie o nowościach, promocjach i innych aktywnościach. Do obsługi newslettera będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres mailowy.

Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju lub ilości przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz zwrócić się do Nas z odpowiednim pytaniem.

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony Twoich danych osobowych

Z uwagi na skalę przetwarzanych przez Nas danych osobowych Użytkowników nie widzieliśmy potrzeby powołania Inspektora Ochrony Danych. Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące sposobu czy zakresu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych lub przysługujących Tobie z tego tytułu praw, prosimy o kontakt. Możesz się z Nami skontaktować korzystając z tradycyjnej poczty (na adres: ZMS Systemy Sp. z o.o. Sp. Komandytowa , Młyniec Drugi ul. Leśna Aleja 3, 87-162 Lubicz k./Torunia) lub poczty elektronicznej (na adres: handlowy@zms-systemy.pl). Wybór środka komunikacji zależy od Ciebie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Działanie Naszego serwisu i poszczególnych jego funkcjonalności jest możliwe dzięki pomocy innych podmiotów, które świadczą określone usługi, w tym usługi utrzymania i obsługi technicznej, płatności online, ale także usługi analityczne i statystyczne. Podmioty te mają lub – w zależności od sposobu korzystania z Naszej strony – mogą mieć dostęp do Twoich danych. Są to następujące podmioty:

 1. Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia – zapewniający usługi analityczno – statystyczne ruchu na Naszej stronie internetowej za pośrednictwem aplikacji Google Analytics, Google Ads oraz Google Tag Manager oraz za pośrednictwem serwisu YouTube,
 2. Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia – zapewniający wtyczkę portalu społecznościowego Facebook na Naszej stronie internetowej i przetwarzający Twoje dane, gdy posiadasz na nim swoje konto,
 3. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 347935) – obsługujący płatności online za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

Nie musisz się martwić, że niektóre z wymienionych powyżej podmiotów zarejestrowane są poza granicami Polski. Irlandia jest Państwem Członkowskim Unii Europejskiej i podmioty tam zarejestrowane są zobowiązane stosować te same zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO, co polskie podmioty.

Umożliwiamy Tobie dokonywanie płatności online za Nasze usługi dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez PayPro S.A. W razie skorzystania z mechanizmu płatności z wykorzystaniem Twojego instrumentu płatniczego dostarczonego przez PayPro S.A., spółka ta będzie administratorem Twoich danych osobowych i będzie je przetwarzała na zasadach przez siebie określonych (zob. tutaj: https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny).

Jeżeli wskutek Twojego zapytania zawarliśmy umowę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez inne podmioty, które świadczą dla Nas określone usługi, w tym usługi księgowo – rachunkowe i informatyczne. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie opisuje jednak Regulamin który znajduje się na  https://zms-systemy.pl/regulamin/.

Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Cele, podstawy prawne przetwarzania i okres przechowywania Twoich danych osobowych ilustruje poniższa tabela:

Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Naszej strony Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Czas niezbędny do osiągnięcia wskazanego celu, nie dłużej jednak, niż przez czas korzystania z Naszej strony (w tym przechowywania cookies na Twoim urządzeniu)
Założenie Konta w Sklepie Zawarcie umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 lat od dnia zrealizowania Umowy lub usunięcia Konta.
Zawarcie Umowy Sprzedaży Zawarcie umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 lat od dnia zrealizowania Umowy Sprzedaży lub usunięcia Konta.
Prowadzenie czynności analityczno – statystycznych ruchu na Naszej stronie internetowej. Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Czas niezbędny do osiągnięcia wskazanego celu, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc.
Udzielanie odpowiedzi na Twoje wiadomości przesłane za pomocą formularza kontaktowego. Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przez czas utrzymywania korespondencji między Nami, nie dłużej jednak niż do czas zarchiwizowania korespondencji mailowej.
Prowadzenie newslettera oraz marketing usług własnych. Twoja dobrowolna zgoda. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe przetwarzane w związku z posiadaniem przez Ciebie własnego konta na portalu społecznościowym Facebook będą przechowywane przez czas posiadania tego konta.

Przysługujące Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
 5. cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie przez Nas Twoich danych – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia zgody,
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Profilowanie

Nie wykorzystujemy Twoich danych do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Takie profilowanie może być jednak prowadzone przez Google Ireland Ltd.

Dobrowolność podania danych osobowych

Wchodząc na i korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies.

Korzystając z formularza kontaktowego i udostępniając Nam w ten sposób swoje dane osobowe, również robisz to całkowicie dobrowolnie. Nie podanie danych kontaktowych uniemożliwi odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Informacja o plikach cookies i podobnych technologiach

Korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Pliki to dane informatyczne przechowywane w Twoim urządzeniu. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsami. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

Stosujemy następujące pliki cookie:

 • PHPSESSID
 • dc_gtm_UA-83734600-1
 • fbp
 • ga
 • gat
 • gcl_au
 • gid
 • aviaCookieConsent
 • pll_language
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart
 • wp.woocommerce_session

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Musisz jednak mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność lub prawidłowość działania Naszej strony internetowej.

Wtyczka Facebook

Zdecydowaliśmy się również skorzystać na Naszej stronie internetowej z wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Ma to pozwolić na odnotowanie przez ten portal Twoich odwiedzin na Naszej stronie i ewentualnie polubienie Naszego profilu na tych portalach.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 06.04.2020 i zastępują dotychczasową Politykę Prywatności.

Wszelkie zmiany Polityki będą opublikowane na Naszej stronie internetowej, o czym zostaniesz powiadomiony.