Logotypy Unijne wersja pl

„Zainicjowanie ekspansji zagranicznej ZMS SYSTEMS na rynku niemieckim i brytyjskim”

ZMS SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany w ramach programu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP” pod nazwą „Zainicjowanie ekspansji zagranicznej ZMS SYSTEMS na rynku niemieckim i brytyjskim” w ramach w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw RPO WK-P 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego oraz dywersyfikacja rynków ZMS poprzez wejście na dwa nowe rynki zagraniczne.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych UE, tj. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu i jego produktów dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 817 679,32 PLN
Dofinansowanie: 546 487,04 PLN