Regulamin sklepu internetowego i promocji Polecony Nagrodzony

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy ZMS Systemy Magazynowe, dostępny pod adresem internetowym
www.zms-systemy.pl/sklep , prowadzony jest przez ZMS Systemy Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
z siedzibą w Młyńcu Drugim ul. Leśna Aleja 3 87-162 Lubicz k/Torunia wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000814227, NIP 8792717509 REGON: 384877174
2. Sklep jest skierowany do Konsumentów i Przedsiębiorców. Niniejszy Regulamin
określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania
Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca -ZMS Systemy Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Młyńcu Drugim przy ul. Leśna Aleja 3,

kod pocztowy 87-162 Lubicz k/Torunia, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000814227, NIP 8792717509 REGON: 384877174
3. Klient – każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę
Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.zms-systemy.pl/sklep.
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem
Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – przypisana do danego klienta część Sklepu, w której gromadzone są dane
podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – część Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do
zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz bądź usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie
się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Młyniec Drugi ul. Leśna Aleja 3, 87-162 Lubicz k/Torunia
2. Adres e-mail Sprzedawcy: handlowy@zms-systemy.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 573-445-815
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 09 1160 2202 0000 0004 5803 9298 Bank
Millennium S.A.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00 od
poniedziałku do piątku
§ 4
Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką
internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.
2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet,
polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta
szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby
do tego nieuprawnione. Klient powinien stosować dostępne narzędzia niwelujące
ryzyko zaistnienia powyższych zagrożeń, w tym w szczególności korzystać z
programów antywirusowych.
3. Klient nie może:
a. korzystać ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
b. korzystać ze Sklepu w sposób, który mógłby być uciążliwy dla pozostałych
Klientów,
c. korzystać ze Sklepu w sposób, który narusza lub mógłby naruszać
powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce i postanowienia
Regulaminu,
d. wykorzystywać zasoby i funkcje Sklepu do działań, które naruszałyby interes
Sprzedawcy.
§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty dostępne w Sklepie możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie
z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania
Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie
uwzględniają podatku VAT w wysokości 23%).
4. Ceny podane w sklepie nie obejmują wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie
obsługi urządzeń, a także kosztów transportu zamówionego towaru. Koszty transportu
obliczane są podczas składania Zamówienia automatycznie poprzez system lub też
ustalane z Zamawiającym indywidualnie.
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której
Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz
o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie
sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania
akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian. Zasady
promocji każdorazowo będą określane przez Sprzedawcę w odpowiednim
regulaminie.
8. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w Sklepie
były aktualizowane na bieżąco. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pomyłek w
opisach i cenach.
9. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone w Sklepie mogą nieznacznie
różnić się od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłymi zmianami
proponowanych Produktów. Wszelkie informacje pochodzą z materiałów
publikowanych przez producentów. Zdjęcia produktów i ich opisy techniczne, a także
znaki towarowe, oznaczenia i nazwy producentów lub Produktów podlega ochronie
prawnej przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
10. Po wyrażeniu zgody przez Klienta, Sprzedawca może prowadzić bezpłatną usługę
przesyłania informacji handlowej w formie wiadomości elektronicznych przesyłanych
na adres poczty elektronicznej Klientów (usługa Newsletter). Warunkiem przesyłania
informacji handlowej przez Sprzedawcę jest wyrażenie przez Klienta zgody na
otrzymywanie takiej informacji i podanie adresu poczty elektronicznej, na który ma być
przesyłana informacja. Usługa Newsletter jest realizowana przez Sprzedawcę przez
czas nieoznaczony. Klient może jednak cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie
informacji handlowej w każdym czasie. Sprzedawca przestanie realizować usługę
Newsletter natychmiast po cofnięciu zgody przez Klienta. Cofnięcie zgody może być
zrealizowane poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia swojego adresu
poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą
specjalnego linku znajdującego się w wiadomości Sprzedawcy zawierającej informację
handlową.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych:
a. Imię i nazwisko
b. Adres mail
c. Nr telefonu
d. Adres zamieszkania
e. Adres do wysyłki
f. Dane do faktury
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i nieobowiązkowe.
3. Założenie Konta przez Klienta wymaga każdorazowo zaakceptowania przez Klienta:
a. Regulaminu,
b. informacji Sprzedawcy o zasadach przetwarzania danych osobowych
Klientów.
4. Zakładając Konto Klient może ponadto:
a. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w
celach marketingowych,
b. wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy lub podmiotów z nim
związanych informacji handlowej (usługa Newsletter).
5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka kurierska,
b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Krobia ul. Dolina Drwęcy 97, 87-162
Lubicz k/Torunia
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne
d. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się na stronach Sklepu.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o
gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany
przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5
niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma
możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami po uzgodnieniu ze Sklepem kosztów
dostawy częściowej lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego
zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.
7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.
9.Wysyłka towaru poza granice Polski ustalany jest indywidualnie. Koszty transportu podane
w sklepie dotyczą jedynie transportu na terytorium Polski.
10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktu odstąpić od Umowy
Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za
wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz kosztów, o których mowa w art.
33 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2015
r., poz. 134), które Klient zobowiązany jest ponieść.
2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej
rzeczy, partii lub części.
3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie
pierwszej z rzeczy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez
złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest
to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres
e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z
żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od Umowy,
§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu
szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.
6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30dni od dnia otrzymania wadliwego
produktu lub od dnia wykonania oględzin wadliwego produktu w miejscu jego montażu
( dotyczy elementów wielko gabarytowych).
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celach:
a. realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. związanych z wypełnieniem przez Sprzedawcę obowiązków prawnych, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, związanych między innymi z obowiązkiem
wystawienia faktury VAT lub paragonu,
c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy jako
administratora danych, tj. w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji,
dochodzeniem roszczeń, celach statystycznych i analitycznych, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d. marketingowych i realizacji usługi Newslettera, za zgodą Klienta, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Sprzedawca oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające właściwą ochronę danych osobowych Klienta.
4. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta podmiotom, z którymi
współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w
szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, rozliczeniowe,
informatyczne i usługi związane z utrzymaniem i konserwacją Sklepu. Sprzedawca
oświadcza, że dane te nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Sprzedawcę przez czas
niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2 powyżej, przy czym w przypadku
danych przetwarzanych w celach związanych z realizacją umowy dane te będą
przetwarzane przez okres 6 lat od dnia ostatniej transakcji lub od dnia likwidacji Konta
przez Klienta, zaś dane przetwarzane na podstawie zgody Klienta będą przetwarzane
do czasu cofnięcia tej zgody.
6. W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę, Klient ma
prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
b. żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie, o ile dane te nie
są już niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej,
c. żądania ograniczenia przez Sprzedawcę przetwarzania jego/jej danych
osobowych,
d. przenoszenia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie
pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, o ile
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie jego/jej
zgody,
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Sprzedawcę jego/jej
danych osobowych.
7. Klient ma ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie stwierdzenia, że sposób przetwarzania przez Sprzedawcę jego/jej
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Klientowi przysługuje ponadto prawo cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody
na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego/jej danych osobowych w zakresie
wskazanym w pkt 2 lit. d powyżej. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania tych danych na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
9. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, ale ich nieudostępnienie skutkować będzie
brakiem możliwości korzystania ze Sklepu i poszczególnych jego funkcjonalności.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających lub związanych z
Umową Sprzedaży Produktów zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym
Przedsiębiorcą, będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu.
5. Klient nie może udostępniać swojego Konta w Sklepie osobom trzecim. W razie zmian
danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym, Klient zobowiązuje się do ich
niezwłocznego zaktualizowania.


§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celach:
a. realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. związanych z wypełnieniem przez Sprzedawcę obowiązków prawnych, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, związanych między innymi z obowiązkiem
wystawienia faktury VAT lub paragonu,
c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy jako
administratora danych, tj. w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji,
dochodzeniem roszczeń, celach statystycznych i analitycznych, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d. marketingowych i realizacji usługi Newslettera, za zgodą Klienta, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Sprzedawca oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające właściwą ochronę danych osobowych Klienta.
4. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta podmiotom, z którymi
współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w
szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, rozliczeniowe,
informatyczne i usługi związane z utrzymaniem i konserwacją Sklepu. Sprzedawca
oświadcza, że dane te nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Sprzedawcę przez czas
niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2 powyżej, przy czym w przypadku
danych przetwarzanych w celach związanych z realizacją umowy dane te będą
przetwarzane przez okres 6 lat od dnia ostatniej transakcji lub od dnia likwidacji Konta
przez Klienta, zaś dane przetwarzane na podstawie zgody Klienta będą przetwarzane
do czasu cofnięcia tej zgody.
6. W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę, Klient ma
prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
b. żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie, o ile dane te nie
są już niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej,
c. żądania ograniczenia przez Sprzedawcę przetwarzania jego/jej danych
osobowych,
d. przenoszenia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie
pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, o ile
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie jego/jej
zgody,
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Sprzedawcę jego/jej
danych osobowych.
7. Klient ma ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie stwierdzenia, że sposób przetwarzania przez Sprzedawcę jego/jej
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Klientowi przysługuje ponadto prawo cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody
na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego/jej danych osobowych w zakresie
wskazanym w pkt 2 lit. d powyżej. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania tych danych na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
9. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, ale ich nieudostępnienie skutkować będzie
brakiem możliwości korzystania ze Sklepu i poszczególnych jego funkcjonalności.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających lub związanych z
Umową Sprzedaży Produktów zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym
Przedsiębiorcą, będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu.
5. Klient nie może udostępniać swojego Konta w Sklepie osobom trzecim. W razie zmian
danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym, Klient zobowiązuje się do ich
niezwłocznego zaktualizowania.

 

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą „POLECONY – NAGRODZONY”
(zwany dalej “Regulaminem”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą „Polecony –Nagrodzony” (zwanej dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest ZMS Systemy Magazynowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 87-162 Młyniec Drugi przy ul. Leśna Aleja 3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
00000306980, NIP: 879 255 88 15 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2024 r. o godz. 8.00 i kończy w dniu 30 czerwca 2024 r. o godz. 14:00.
4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. OFERTA PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI

1. Oferta przystąpienia do Promocji skierowana jest do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby fizycznej będącej reprezentantem przedsiębiorcy (zwaną dalej Uczestnikiem), która:
a) jako Polecający dokonał zakupu usługi przeglądu magazynu i polecił przegląd przez ZMS Poleconemu.
b) Polecony również dokonał zakupu przeglądu – Polecony jest nowym (lub nieaktywnym) Klientem dla ZMS
c) Polecony przedstawi Voucher Doradcy Handlowemu przed rozpoczęciem rozmowy handlowej lub na samym jej wstępie.

§ 3. ZASADY DZIAŁANIA VOUCHERA

1. Dla Polecającego – udzielone zostaje 10% rabatu na zakup usługi przeglądu magazynu,
2. Dla Poleconego – udzielone zostaje 10% rabatu na zakup usługi przeglądu magazynu.
3. Voucher ten nie łączy się z innymi trwającymi promocjami.

4. Vouchery stanowią ofertę przystąpienia do Promocji.
5. Aktywacja vouchera dla Polecającego następuje w chwili wystawienia FV na rzecz Poleconego.
6. Jeżeli do realizacji zamówienia nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Poleconego Voucher nie zostanie aktywowany.

 

§ 4. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROMOCJI

Zgłoszenia reklamacji można dokonać w czasie trwania Promocji, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu Promocji.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane wyłącznie przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres podany w ust. 2. Reklamacje zgłoszone po terminie zawartym w Regulaminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora: ZMS Systemy Magazynowe Sp. z o.o., ul. Leśna Aleja 3, 87-162 Młyniec Drugi, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Promocja Polecony – Nagrodzony”.

Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj. (imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód oraz żądanie w ramach reklamacji. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty.

Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysłanie odpowiedzi na reklamację.

Niezależnie od wyniku postępowania reklamacyjnego przysługuje odwołanie do sądu powszechnego zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji będzie ZMS Systemy Magazynowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 87-162 Młyniec Drugi przy ulicy Leśna Aleja 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000306980, NIP: 8792558815, tel. 573 445 815 e-mail: handlowy@zms-sstemy.pl (zwany dalej Administratorem);
2. Powołaliśmy osobę odpowiedzialną za nadzór nad ochroną danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: handlowy@zms-sytemy.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora;
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:
a. w celu identyfikacji Uczestnika Promocji i realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną stanie się Uczestnik, do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich
b. bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z wykonaniem zawartych umów, obsługą sprzedaży lub realizacją zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika;
c. w celu realizacji praw klienta (w tym konsumenta), aktualizacji danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
d. w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
e. w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub kontaktu telefonicznego na podany przeze numer telefonu, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika;
4. Dane osobowe Uczestników nie będą powierzane do przetwarzania innym podmiotom. Jeżeli dojdzie do powierzenia danych innym podmiotom, niezwłocznie o tym poinformujemy poprzez wiadomość elektroniczną, telefoniczną lub komunikat na stronie internetowej.
5. Dane osobowe Uczestników dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia ich przekazania.
Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z systemów informatycznych Administratora, zaś dokumenty w formie papierowej zostaną zniszczone;
7. Uczestnik posiada prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
b. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie,
c. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
d. przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
Każde z powyższych uprawnień Uczestnik może zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres:
handlowy@zms-systemy.pl .
8. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres handlowy@zms-systemy.pl .
9. Uczestnik prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy prawa;
10. Uczestnika przekazuje swe dane osobowe w sposób całkowicie dobrowolny. W razie braku uzupełnienia wymaganych pól formularza lub braku podpisu pod formularzem lub braku podania danych niezbędnych do identyfikacji posiadacza Vouchera lub zawarcia umowy, nie będziemy mogli świadczyć usług na rzecz Uczestnika i nie będzie on mógł wziąć udziału w
Promocji. Natomiast w przypadku braku wskazania adresu e-mail lub numeru telefonu nie będziemy mogli skontaktować się z Uczestnikiem mailowo lub telefonicznie w związku z Promocją, wykonaniem umowy lub w innych przypadkach związanych ze świadczeniem usług wykonaniem umów lub działaniami marketingowymi.


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.zms-systemy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o ile będą to zmiany nie pogarszające warunków Promocji dla Uczestników.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.